Archivační lhůty

Archivační lhůty podle § 31 a násl. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění:

  • účetní závěrky, výroční zprávy – 10 let
  • účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtové rozvrhy přehledy – 5 let
  • účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví – 5 let.

Archivační lhůty podle § 35a a násl. zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění:

  • mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění – 30 let
  • stejnopisy evidenčních listů důchodového pojištění – 3 roky
  • seznam společníků a členů statutárních orgánů, dozorčí rady za jednotlivé kalendářní měsíce, včetně přehledu o tom, kdy společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u obchodních společností – 6 let a 3 roky poté, co bylo dlužné pojistné zaplaceno

Archivační lhůty podle § 27 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění:

  • všechny daňové doklady rozhodné pro stanovení daně – 10 let od konce zdaňovacího období

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.